POTWIERDZENI UCZESTNICY 2023                    

Regulamin przechowalni rowerów

Nazwa: Przechowalnia rowerów (dalej przechowalnia)
Adres: Lotnisko Leoše Janáčka Ostrava
Wykonawca: Statutární město Ostrava – Policja Miejska  


Art. 1 – Postanowienia wstępne
 1. Postanowienia regulaminu dotyczą przechowalni, prowadzonych przez Policję Miejską Ostrawa. Obowiązują organizatora jak i użytkowników rowerów.

Art. 2 – Funkcja przechowalni
 1. Przechowalnia to zorganizowane miejsce, służące do bezpiecznego przechowania rowerów, gdzie organizator zapewnia przyjęcie, zdeponowanie, wydanie rowerów, to wszystko w miejscu strzeżonym.   

Art. 3 – Działalność przechowalni
 1. Działalność przechowalni zapewniają i organizują pracownicy Policji Miejskiej Ostrawa.
 2. Czas pracy przechowalni:
  sobota od 7.00 do 18.00 godziny,
  niedziela od 7.00 do 17.30 godziny
 3. Organizator nie zapewnia działalności przechowalni przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Art. 4 – Obowiązki użytkowników, korzystających z przechowalni
 1. Zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu przechowalni, dostosowanie się do poleceń pracownika odpowiedzialnego Policji Miejskiej Ostrawa oraz stosowanie zasady właściwego zachowania.
 2. Należy zachowywać się tak, by zapewnić płynne przyjmowanie i wydawanie rowerów, tak by użytkownik nie stwarzał zagrożenia dla siebie oraz pozostałych uczestników akcji.
 3. Przed skorzystaniem z przechowalni przeprowadzić wizualną kontrolę roweru, zdemontować elementy wyposażenia (liczniki, światła, itp.) i nie zostawić bagaż podręczny z przedmiotami osobistymi. Ewentualne usterki roweru lub na jego wyposażeniu zgłosić właściwemu pracownikowi Policji Miejskiej Ostrawa, który dokona wpisu do księgi ewidencyjnej (w przypadku, kiedy właściciel roweru tego nie zgłosi, czynność tą wykona pracownik Policji Miejskiej Ostrawa).
 4. Przy przekazywaniu roweru, użytkownik zobowiązany jest do wylegitymowania się, potwierdzenie swoim podpisem w księdze ewidencyjnej przekazanie roweru, właściwe przechowanie karty ewidencyjnej, tak, by nie doszło do jej zgubienia i nadużycia.
 5. Użytkownik może korzystać z przechowalni tylko w godzinach jej pracy.
 6. Użytkownik ma zakaz wstępu na teren przechowalni, za wyjątkiem miejsca przekazania, wydania i ewidencji rowerów.

Art. 5 – Obowiązki organizatora przechowalni
 1. Organizator zarządza przechowalnią z należytą troską, powinien przede wszystkim:
  • Zwracać uwagę na przestrzeganie zasad określonych dla użytkowników przechowalni,
  • Dbać o przechowalnię, zwłaszcza dbać o ewidencję i zabezpieczenie rowerów przed zagubieniem, dotrzymywać czystość i porządek,
  • Prowadzić przekazywanie i odbiór rowerów przy wejściu do przechowalni,
  • Przy przekazaniu roweru dokonać jego kontroli wzrokowej, oznaczyć rower kartą ewidencyjną z numerem, dokonać wpisu tożsamości użytkownika i stanu roweru do księgi ewidencyjnej, jak również zapewnić złożenie podpisu użytkownika przy przekazaniu i przejęciu roweru, sporządzić fotodokumentację roweru, organizator ma przekazać użytkownikowi identyczną kartę ewidencyjną,
  • Zapewnić wstawienie roweru do stojaka w taki sposób, by nie doszło do jego uszkodzenia,
 2. W przypadku nie odebrania roweru w godzinach pracy przechowalni, zostanie on przewieziony do: Úsek prevence a propagace Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6/1183, 702 00 Ostrava. Dla rowerów zamkniętych, zamek zostanie przecięty, bez prawa do odszkodowania.
 3. W razie utraty karty ewidencyjnej, rower zostanie wydany na podstawie danych zapisanych w księdze ewidencyjnej.

Art. 6 – Uwaga
 1. Ważne numery telefoniczne:
  Pogotowie ratunkowe – 155
  Policja RC – 158
  Policja Miejska – 156
  Straż pożarna – 150
  Organizator – 724 179 154

Art. 7 – Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Policji Miejskiej Ostrawa i wszystkich użytkowników przechowalni.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku nie przestrzegania tego regulaminu i nie dostosowania się do poleceń odpowiednich pracowników Policji Miejskiej Ostrawa.
 3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu i poleceń właściwych pracowników Policji Miejskiej Ostrawa, organizator zastrzega sobie prawo usunięcia użytkownika z terenu przechowalni.
 4. Regulamin znajduje się w widocznym miejscu przy wejściu do przechowalni, na życzenie jest do dyspozycji u właściwych pracowników Policji Miejskiej Ostrawa.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
ORLEN
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Embraer

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro