POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2021      2x A-400M (S+D), 1x EC-135 (D), 1x Bell 206 (S)              

Regulamin akcji

Regulamin akcji
Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC

Artykuł I. Postanowienia podstawowe
 1. Jagello 2000, z.s., z siedzibą Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 70640866 jako organizator imprezy (zwany dalej „Organizatorem”) Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC (zwane dalej „wydarzeniem”) publikują niniejszy regulamin zwiedzania.
 2. Celem regulaminu zwiedzania jest zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających, ochrona ich zdrowia i mienia, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony mienia Organizatora, uczestników i innych osób, znajdujących się na terenie imprezy.
 3. Wchodząc na teren imprezy, gość wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach audiowizualnych oraz wyraża zgodę na ich bezpłatną dystrybucję na potrzeby informacyjne i handlowe Organizatora, uczestników i partnerów imprezy. Wybrane fragmenty terenu imprezy są monitorowane przez system kamer z zapisem.
Artykuł II. Obowiązki odwiedzających teren imprezy
 1. Wchodząc na teren imprezy, każdy gość przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków, zakazów i nakazów, określonych w niniejszych zasadach zwiedzania i kodeksie prawnym Republiki Czeskiej.
 2. Zwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania poleceń uczestników imprezy (siły bezpieczeństwa i siły zbrojne Republiki Czeskiej i państw uczestniczących, służby medyczne itp.) w swoich wystawach oraz poleceń służb organizacyjnych ČECHYMEN, służb organizacyjnych Armii Republiki Czeskiej oraz przedstawicieli Organizatora na całym terenie imprezy. Odwiedzający imprezę zobowiązany jest do przestrzegania znaków bezpieczeństwa, zakazów i nakazów na terenie imprezy.
 3. Zwiedzający zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie imprezy, wyrzucania odpadów do wyznaczonych pojemników oraz nie wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię. Przy załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych odwiedzający zobowiązany jest do skorzystania z toalety. Zwiedzający nie może zakłócać sprawnego przebiegu imprezy oraz przestrzega zasady dobrego zachowania wobec innych zwiedzających i dalszych osób.
 4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zwiedzania, poleceń służby porządkowej Organizatora lub przedstawicieli Organizatora imprezy, zwiedzający może zostać usunięty z terenu akcji.
Artykuł III. Warunki zezwolenia na wejście na teren imprezy
 1. Na teren obiektu będą mogli wejść wyłącznie goście (z wyjątkiem dzieci do 6 roku życia), posiadający ważny bilet na wydarzenie, uzyskany za pośrednictwem portalu Ticketportal i odpowiedni certyfikat związany z COVID-19, zgodnie z art. IV. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny, pod warunkiem okazania ważnego biletu, zgodnie z pierwszym zdaniem, za co pośrednik pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 15,- CZK (z VAT).
 2. Bilet, o którym mowa powyżej, jest ważny na jednorazowe wejście na teren imprezy.
 3. Gość jest zobowiązany na wezwanie służby organizacyjnej ČECHYMEN, służby organizacyjnej Armii RC i przedstawicieli Organizatora okazać dokument osobisty i certyfikat, zgodnie z artykułem III, punkt 4. W przypadku zwiedzających w wieku poniżej 15 lat, do weryfikacji tożsamości posłużą dokumenty osobiste i dokumenty, w których będzie widoczna podobizna posiadacza oraz data urodzenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zwiedzających w dowolnym momencie, którym umożliwił wejść na wydarzenie. Zwiedzający nie ma prawnej gwarancji wstępu na wydarzenie.
Artykuł IV. Środki związane z Covid-19, certyfikat
 1. Odwiedzający muszą przestrzegać obowiązujących przepisów władz publicznych, nakładających obowiązek noszenia maseczki ochronnej lub innego urządzenia ochronnego bez zaworu wydechowego, o sprawności filtracji co najmniej 94% (klasa FFP2/KN 95), co zapobiega rozprzestrzenianiu się kropel przez drogi oddechowe (nos, usta). Odwiedzający w wieku poniżej 15 lat mogą używać maseczki chirurgicznej zamiast respiratora lub innego urządzenia ochronnego, zgodnie z pierwszym zdaniem.
 2. Maseczki materiałowe, chusty lub szale nie stanowią wyposażenia ochronnego w rozumieniu zdania pierwszego.
 3. Ochronę dróg oddechowych nie muszą nosić dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, jeśli nie mogą nosić maseczki ochronnej z tego powodu oraz osoby, które nie mogą ją mieć ze względów zdrowotnych - ale musi to zostać udowodnione przez zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jednocześnie, jaki sprzęt ochronny dróg oddechowych może nosić ta osoba lub jakiego nie wolno jej zakładać wcale.
 4. Zwiedzający może zdjąć maseczkę ochronną lub inny sprzęt ochronny zgodnie z art. III. pkt. 1, zdanie pierwsze, wyłącznie na terenach zewnętrznych terenu imprezy (nie w namiotach, wystawach wewnętrznych, itp.), pod warunkiem zachowania odległości, co najmniej 1,5 metra od innych osób, chyba że są one wyłącznie członkami jednego gospodarstwa domowego.
 5. Osoba jest uważana za niezakażoną, jeśli przedłoży dokument, potwierdzający, że spełnia warunki określone przez obowiązujące środki nadzwyczajne Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej lub obowiązujące środki stosownej stacji higienicznej. Z dniem wydania niniejszego regulaminu, odwiedzający musi spełnić co najmniej jeden z warunków wymienionych w lit. a) do d) poniżej:

a) osoba odwiedzająca (z wyjątkiem dzieci do lat 6) została poddana, najpóźniej 7 dni przed imprezą, badaniu PCR na obecność wirusa SARS CoV-2 z wynikiem ujemnym, lub

b) osoba odwiedzająca (z wyjątkiem dzieci poniżej 6 roku życia) otrzymała ujemny wynik testu POC na obecność antygenu SARS CoV-2, w ciągu 72 godzin lub

c) osoba odwiedzająca (z wyjątkiem dzieci poniżej 6 roku życia) została zaszczepiona przeciwko Covid-19 i wykaże się krajowym świadectwem szczepienia lub krajowym świadectwem ukończenia szczepienia oraz że ​​od szczepienia upłynęło:

i) co najmniej 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki, w przypadku dwudawkowej Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL), lub

(ii) co najmniej 14 dni po podaniu dawki szczepionki w przypadku schematu pojedynczej dawki, zgodnie z ChPL.

d)  osoba odwiedzająca (z wyjątkiem dzieci poniżej 6 roku życia) ma dowód przebycia covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni od zakażenia.

 1. Za krajowe świadectwo szczepień uważa się pisemne zaświadczenie wydane w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub w języku angielskim przez upoważniony organ działający w Republice Czeskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a których wzór publikowany jest w wykazie uznanych świadectw krajowych Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej, które zawiera dane dotyczące osoby zaszczepionej, rodzaju podanej szczepionki, daty podania szczepionki oraz oznaczenie podmiotu, który wydał certyfikat; za krajowe świadectwo szczepień uważa się również certyfikat szczepienia, wystawiony zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie unijnego cyfrowego świadectwa EU COVID (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r.); za krajowe zaświadczenie o zakończonym szczepieniu uważa się pisemne potwierdzenie, wystawione co najmniej w języku angielskim przez uprawniony podmiot, działający w państwie trzecim obywatelowi Czech lub obywatelowi Unii Europejskiej z zaświadczeniem o pobycie czasowym lub zezwoleniem na pobyt stały, wydanym przez Republikę Czeską, o tym, że szczepionka została podana w całości, a jej wzór jest publikowany w wykazie uznanych certyfikatów krajowych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej; pisemne zaświadczenie musi zawierać dane osoby, która była zaszczepiona, rodzaj podanej szczepionki, datę podania szczepionki, identyfikację podmiotu, który wydał zaświadczenie, a dane te muszą być możliwe do zweryfikowania poprzez zdalny dostęp bezpośrednio z pisemnego zaświadczenia.
 2. Jako potwierdzenie o braku zakażenia, w celu umożliwienia wstępu na imprezę, nie bierze się pod uwagę oświadczenie gościa ani wykonanie szybkiego testu antygenowego w celu określenia obecności antygenu wirusa SARS-CoV-2 do samodzielnego testowania (zastosowanie nieprofesjonalne) z wynikiem ujemnym.
Artykuł V. Zakazy obowiązujące na terenie całej imprezy

1. Gość nie może na teren imprezy:

a. wejść ze zwierzętami, z wyjątkiem psów o specjalnym statusie (psy policyjne, psy przewodnicy itp.);

b. wejść, będąc pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających i psychotropowych;

c. wnieść broni lub jej modeli, zabawnych przedmiotów pirotechnicznych, wskaźników laserowych, środków odurzających i psychotropowych oraz innych przedmiotów, które służba organizacyjna oceni, jako zagrożenie bezpieczeństwa;

d. wnieść i używać dronów, radiostacji amatorskich i profesjonalnych, z wyjątkiem radiostacji i dronów zatwierdzonych przez Organizatora imprezy;

e. wprowadzić i rozdawać balony nadmuchiwane;

f. rozpalać i manipulować z otwartym ogniem;

g. wejść bez opieki osoby pełnoletniej, jeśli nie ukończyła 15 roku życia;

h. wejść w historycznych lub aktualnych mundurach sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej i państw uczestniczących;

i. wjechać i wchodzić z rowerami i hulajnogami (włącznie z napędem elektrycznym), na rolkach, deskorolkach, segway’ach lub podobnych środkach, służących do transportu (z wyjątkiem podmiotów zatwierdzonych przez organizatora imprezy).

 1. Przy wszystkich wejściach na teren imprezy istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych przechowalni rowerów i hulajnóg. Organizator nie zapewnia przechowywania innych przedmiotów, z którymi obowiązuje zakaz wstępu na teren.
 2. Zabrania się również wchodzenia na tereny nieprzeznaczone dla zwiedzających oraz dotykania eksponatów, chyba, że wystawa jest do tego przeznaczona lub posiadają uprzednią zgodę uczestników imprezy, którzy nadzorują wystawę.
 3. Umieszczanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów promocyjnych i reklamowych oraz wszelkich działań prezentacyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora imprezy. jest surowo zabronione. Na terenie imprezy obowiązuje ścisły zakaz jakiejkolwiek formy prezentacji partii i ruchów politycznych.
Artykuł VI. Teren imprezy, godziny otwarcia
 1. Niniejsze zasady zwiedzania będą obowiązywać na terenie imprezy, której granice określone są przez ruchome i stałe ogrodzenie części Lotniska Leoša Janáčka Ostrava. Podział terenu imprezy na poszczególne sektory, położenie namiotu Policji RC, punktów pierwszej pomocy i wyjść ewakuacyjnych, patrz „Plan orientacyjny”.
 2. Na teren imprezy można wejść wejściami nr 1 i 2, w przypadku sprzyjającej pogody również wejściem nr 3.
 3. Każdy gość wchodzący na teren imprezy, zgadza się na przeprowadzenie kontroli osobistej oraz sprawdzenia swoich rzeczy osobistych, w szczególności plecaków, torebek i innego bagażu, w celu zatrzymania przedmiotów, z którymi wstęp jest zabroniony. Odmowa tej kontroli jest powodem odmowy wstępu na teren imprezy.
 4. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele prawni. Organizator imprezy nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Przed wejściem na teren imprezy zalecamy poinstruować osoby niepełnoletnie, jak mają się zachować w przypadku zaginięcia oraz przed wejściem przekazać im wizytówkę z danymi kontaktowymi osoby towarzyszącej lub przedstawiciela prawnego.
 5. Teren imprezy będzie otwarty w sobotę, 18 września 2021, w godzinach od 8:30 do 18:00 oraz w niedzielę, 19 września 2021, w godzinach 8:30 do 17:00. Wejście na teren imprezy jest możliwy nie później niż na godzinę przed końcem godzin otwarcia.
Artykuł VII. Zdrowie i bezpieczeństwo
 1. Informujemy, że w czasie trwania imprezy na terenie całego obiektu panuje wzmożony poziom hałasu. Chroń swój słuch za pomocą ochronników słuchu.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu zwiedzania i przepisów prawnych sprawuje służba organizacyjna ČECHYMEN, służba porządkowa Armii RC oraz członkowie sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej.
 3. Na terenie imprezy znajdują się punkty pierwszej pomocy oznaczone flagą z symbolem czerwonego krzyża. Po udzieleniu pierwszej pomocy odwiedzający, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia, zostaje przekazany pod opiekę pogotowia ratunkowego.
 4. W przypadku zaginięcia dziecka lub odnalezienia zaginionego dziecka należy powiadomić najbliższego członka służby organizacyjnej ČECHYMEN lub członka Policji Republiki Czeskiej. Znalezione dzieci są przekazywane swoim opiekunom i przedstawicielom prawnym w namiocie z flagą Policji Republiki Czeskiej (patrz „Plan orientacyjny”).
 5. W razie wyjątkowego wydarzenia, gość zawiadamia o zdarzeniu, dzwoniąc pod numery alarmowe straży pożarnej – 150, pogotowia ratunkowego – 155, Policji Republiki Czeskiej – 158 lub europejskiej linii alarmowej (SOS) – 112.
Artykuł VIII. Odpowiedzialność za szkody i skutki naruszenia regulaminu zwiedzania
 1. Wchodząc na teren imprezy gość potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem zwiedzania i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zwiedzający wchodzi na teren imprezy na własne ryzyko. Organizator imprezy odpowiada wyłącznie za szkody poniesione przez zwiedzającego, w wyniku zawinionego naruszenia obowiązków Organizatora imprezy. Za szkody wyrządzone zwiedzającemu, w ramach poszczególnych ekspozycji, odpowiada poszczególny uczestnik imprezy.
 3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, inne uszczerbki na zdrowiu oraz szkody w mieniu, spowodowane przez zwiedzającego przez jego własną niedbałość, nieuwagę, zaniedbanie swoich obowiązków oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu zwiedzania.
 4. Odszkodowanie za szkody przez zwiedzającego imprezę, wyrządzone Organizatorowi, partnerom i uczestnikom imprezy, zostanie w pełni wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Artykuł IX. Postanowienia końcowe
 1. Sytuacje i inne kwestie, nieuregulowane w niniejszym regulaminie zwiedzania, reguluje kodeks prawny Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
 2. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy, ograniczenia lub odwołania imprezy w dowolny sposób i w dowolnym czasie.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
RBP - towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro