POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024           

Regulamin akcji

Regulamin akcji
Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC

Artykuł I. Postanowienia wstępne
 1. Jagello 2000, z.s., z siedzibą przy ul. Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrawa, Nr ID: 70640866, jako organizator imprezy (zwany dalej „Organizatorem“) Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC podaje niniejszy Regulamin akcji.
 2. Celem Regulaminu akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających, ochrona ich zdrowia i mienia, a jednocześnie zapewnienie ochrony mienia Organizatora, uczestników i innych osób na terenie imprezy.
 3. Wchodząc na teren imprezy, odwiedzający wyraża zgodę na rejestrowanie swojej postaci na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz udziela zgody na ich bezpłatną dystrybucję w związku z działalnością mediów i potrzebami komercyjnymi organizatora, uczestników i partnerów imprezy. Wybrane części obszaru zdarzenia są monitorowane przez system kamer z zapisem obrazu.
   
Artykuł II. Obowiązki odwiedzających teren imprezy
 1. Każdy gość swoim wejściem na teren akcji, przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków, ograniczeń i nakazów określonych tym regulaminem i kodeksem prawnym Republiki Czeskiej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń organizatorów akcji (jednostki bezpieczeństwa i siły zbrojne Republiki Czeskiej i państw uczestniczących, sanitariuszy, itp.) w ich ekspozycjach i poleceń prywatnej firmy ochroniarskej, służby organizacyjnej Armii RC i przedstawicieli Organizatora na terenie całego pokazu. Każdy widz jest zobowiązany do przestrzegania sygnałów i znaków bezpieczeństwa, zakazów i poleceń na terenie imprezy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie imprezy, pozostawianie odpadów w wyznaczonych pojemnikach i nie wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię. Przy załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych Gość zobowiązany jest do skorzystania z toalety. Odwiedzający nie może ingerować w harmonogram przebiegu wydarzenia. Powinien przestrzegać zasady dobrego zachowania wobec innych gości i innych osób.
 4. Uczestnik akcji, w razie nie przestrzegania regulaminu imprezy, poleceń służby porządkowej lub przedstawicieli organizatora akcji, może zostać wydalony z terenu akcji.
   
Artykuł III. Zakazy obowiązujące na całym obszarze imprezy
 1. Na miejsce akcji Odwiedzający nie może:
  1. wprowadzić zwierzęta, z wyjątkiem psów specjalnego statusu (psy policyjne, psy   przewodniki, itp.),
  2. wejść po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających i substancji psychotropowych,
  3. wejść z twarzą zasłoniętą lub zasłoniętą w znacznej jej części, która uniemożliwia identyfikację,
  4. wnieść broń lub ich repliki, przedmioty zabawnej pirotechniki, parasole, wskaźniki laserowe, narkotyki i substancje psychotropowe oraz inne przedmioty, które służba porządkowa oceni, jako zagrożenie bezpieczeństwa,
  5. wprowadzić i używać dronów, amatorskich i profesjonalnych stacji radiowych, z wyjątkiem radiotelefonów i dronów zatwierdzonych przez Organizatora imprezy,
  6. wnosić i rozprowadzać balony nadmuchiwane,
  7. wzniecać otwarty ogień i manipulować przy nim,
  8. wejść bez nadzoru osoby dorosłej, jeśli ma mniej niż 15 lat,
  9. wystąpić w historycznych lub aktualnych mundurach jednostek bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej oraz państw uczestniczących,
  10. wjeżdżać i wprowadzać rowery i hulajnogi (również z napędem elektrycznym), wrotki, deskorolki, segway‘e lub podobne środki służące do transportu.
 2. Przy wszystkich wejściach na teren akcji można wykorzystać bezpłatne przechowalnie rowerów i hulajnóg. Organizator nie zapewnia przechowalni innych elementów, które uniemożliwiają wstęp na teren pokazów.
 3. Odwiedzającym nie wolno również wchodzić do stref, które nie są przeznaczone dla odwiedzających. Nie wolno dotykać wystawionych eksponatów, chyba, że ekspozycja jest do tego przeznaczona lub odwiedzający posiadają wcześniejszą zgodę uczestników, którzy nadzorują ekspozycją.
 4. Na terenie całego lotniska obowiązuje ścisły zakaz umieszczania i dystrybucji jakichkolwiek materiałów promocyjnych i reklam oraz wszelkich działań związanych z prezentacją, bez uprzedniej pisemnej zgody organizatora akcji. Istnieje ścisły zakaz wszelkich form prezentacji partii i ruchów politycznych na całym obszarze akcji.
   
Artykuł IV. Miejsce akcji, wejście i godziny otwarcia
 1. Niniejszy regulamin stosuje się na terenie imprezy, granice której określa przenośne i stałe ogrodzenie lotniska im. Leoše Janáčka Ostrawa. Podział obszaru działania na poszczególne sektory, położenie namiotu policji RC, stacji pierwszej pomocy i wyjść ewakuacyjnych patrz „Plan orientacyjny“.
 2. Wejścia prowadzące do miejsca akcji to nr 1 i 2, w przypadku sprzyjającej pogody również wejście nr 3. Godziny otwarcia terenu lotniska w danym roczniku akcji publikowane są na stronie www.natodays.cz.
 3. Każdy użytkownik wchodząc na teren akcji wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa i kontroli swoich rzeczy osobistych, zwł. plecaków, toreb i innego bagażu, w celu zatrzymania przedmiotów, z którymi wejście na teren akcji jest zabronione. Odmowa takiej kontroli jest powodem odmowy wstępu na teren akcji.
 4. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają jej przedstawiciele prawni. Organizator akcji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Zalecamy pouczyć je przed wejściem na teren imprezy, jak się zachowywać w przypadku ich zagubienia w tłumie, a przed wejściem na lotnisko wyposażyć je w kartę z danymi kontaktowymi do opiekunów lub przedstawiciela prawnego.
Artykuł V. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
 1. Należy pamiętać, że w trakcie trwania imprezy na całym obszarze występuje zwiększony poziom hałasu. Należy chronić słuch swoimi ochronnikami słuchu.
 2. Za przestrzeganiem tego regulaminu i przepisów prawnych odpowiedzialna jest prywatna firma ochroniarska, służba porządkowa Armii RC i członkowie bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej.
 3. Na terenie imprezy znajduje się stanowisko pierwszej pomocy, oznaczone flagą Czerwonego Krzyża. Po udzieleniu pierwszej pomocy, jeśli wymaga tego stan zdrowia, odwiedzający zostaje przekazany ratownictwu medycznemu, do dalszej opieki.
 4. O przypadku zaginięcia dziecka lub odnalezienia zaginionego dziecka, należy poinformować najbliższego członka prywatnej firmy ochroniarskej lub członka Policji Republiki Czeskiej. Znalezione dzieci są przekazywane opiekunom lub przedstawicielom prawnym w namiocie z flagą Policji Republiki Czeskiej (patrz „Plan orientacyjny“).
 5. W razie wyjątkowego zdarzenia, odwiedzający akcję zgłasza wydarzenie na numery alarmowe straży pożarnej - 150, pogotowia ratunkowego - 155, Policji RC - 158 lub europejski numer alarmowy (SOS) - 112.
   
Artykuł VI. Odpowiedzialność za szkody i konsekwencje naruszenia Regulaminu akcji
 1. Wchodząc na miejsce zdarzenia, odwiedzający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
 2. Uczestnik wchodzi na teren imprezy na własną odpowiedzialność. Organizator akcji odpowiada tylko za szkody, wyrządzone odwiedzającemu, w wyniku naruszenia obowiązków organizatora. Uczestnik imprezy odpowiada za szkody, wyrządzone dalszym zwiedzającym, podczas poszczególnych ekspozycji i pokazów.
 3. W przypadku obrażeń, szkody na zdrowiu, innych szkód majątkowych, które zwiedzający spowoduje własną beztroską, nieuwagą, zaniedbaniem swoich obowiązków i nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwiedzającego na imprezie Organizatorowi, partnerom i uczestnikom akcji będzie w pełni wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
   
Artykuł VII. Przepisy końcowe
 1. Sytuacje i inne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem reguluje czeski kodeks prawny, w szczególności ustawa nr 89/2012 Zb., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych zmian.
 2. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy, akcję w dowolny sposób i w dowolnym czasie ograniczyć lub odwołać.


Prezes Jagello 2000, z.s.

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Rafael

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro