POTVRZENÁ ÚČAST 2021       2x A-400M (S+D), 1x EC-135 (D), 1x Bell 206 (S)              

Návštěvní řád

Návštěvní řád akce
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR

Článek I. Základní ustanovení
 1. Jagello 2000, z.s., se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 70640866 jako organizátor akce (dále jen „Organizátor“) Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR (dále jen „akce“) vydává tento návštěvní řád.

 2. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti návštěvníků, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku Organizátora, účastníků a dalších osob uvnitř areálu akce.
 3. Vstupem do areálu akce návštěvník souhlasí se zachycením své podoby na fotografiích a audiovizuálních záznamech a dává svolení k jejich bezúplatnému šíření pro zpravodajské a komerční potřeby Organizátora, účastníků a partnerů akce. Vybrané části areálu akce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
Článek II. Povinnosti návštěvníků areálu akce
 1. Každý návštěvník svým vstupem do areálu akce bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky, zákazy a příkazy stanovené tímto návštěvním řádem a právním řádem ČR. 
 2. Návštěvník je povinen respektovat pokyny účastníků akce (bezpečnostní a ozbrojené sbory ČR a účastnících se států, záchranáři apod.) v jejich expozicích a pokyny pořadatelské služby ČECHYMEN, pořadatelské služby Armády ČR a zástupců Organizátora v celém areálu akce. Návštěvník akce je povinen respektovat bezpečnostní, zákazové a příkazové značení v areálu akce.
 3. Návštěvník je povinen udržovat pořádek v areálu akce, odpad odhazovat do k tomu určených nádob a neodhazovat nedopalky cigaret na zem. Pro vyměšování je návštěvník povinen použít WC. Návštěvník nesmí narušit klidný průběh akce a k ostatním návštěvníkům a dalším osobám dodržuje pravidla slušného chování. 
 4. V případě nerespektování návštěvního řádu, pokynů pořadatelské služby nebo zástupců Organizátora akce může být návštěvník z areálu vyveden. 
Článek III. Podmínky pro umožnění vstupu do areálu akce
 1. Do areálu akce bude umožněn vstup pouze návštěvníkům (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) s platnou vstupenkou na akci získanou prostřednictvím portálu Ticketportal a příslušným dokladem o bezinfekčnosti vztahujícím se k nemoci covid-19 podle článku IV. Vstup do areálu akce je bezplatný, podmíněný předložením platné vstupenky podle věty první, za kterou si zprostředkovatel účtuje manipulační poplatek ve výši 15,- Kč (vč. DPH).
 2. Výše zmíněná vstupenka je platná pro jednorázový vstup do areálu akce.
 3. Návštěvník je povinen k výzvě pořadatelské služby ČECHYMEN, pořadatelské služby Armády ČR a zástupců Organizátora prokázat svou totožnost předložením průkazu totožnosti a bezinfekčnost předložením dokladu o bezinfekčnosti podle čl. III. odst. 4. V případě návštěvníků mladších 15 let věku budou ke kontrole totožnosti využívány průkazy a doklady, ze kterých je patrná podoba jeho držitele a datum narození.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv omezit počet návštěvníků, kterým umožní vstup na akci. Na vstup na akci nemá návštěvník právní nárok.
Článek IV. Opatření v souvislosti s nemocí covid-19, doklad o bezinfekčnosti
 1. Návštěvníci jsou povinni respektovat účinná nařízení orgánů veřejné moci stanovící povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2/ KN 95), který brání šíření kapének přes dýchací cesty (nos, ústa). Návštěvníci mladší 15 let mohou místo respirátoru či jiného ochranného prostředku podle věty první použít chirurgickou roušku.
 2. Za ochranný prostředek podle věty první se nepovažují látkové roušky, šály či šátky.
 3. Ochranu dýchacích cest nemusí mít děti, které ještě nezahájily školní docházku, osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu ochranný prostředek nosit nemohou a osoby, které jej nemohou mít ze zdravotních důvodů – to je však třeba prokázat lékařským potvrzením, ve kterém musí být zároveň uvedeno, jaký ochranný prostředek dýchacích cest může tato osoba nosit, nebo že nemůže nosit žádný.
 4. Návštěvník si může sundat respirátor či jiný ochranný prostředek podle článku III. odst. 1 věta první, a to pouze ve venkovních prostorech areálu akce (nikoliv ve stanech, vnitřních expozicích apod.) za podmínky, že od ostatních osob udržuje odstup nejméně 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy jeho domácnosti.
 5. Návštěvník je považován za bezinfekčního, pokud předloží doklad o bezinfekčnosti, kterým prokáže, že splňuje podmínky stanovené účinnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky či účinnými opatřeními příslušné hygienické stanice. Ke dni vydání tohoto návštěvního řádu musí návštěvník splňovat alespoň jednu z podmínek uvedených pod písmeny a) až d) níže:
  1. návštěvník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. návštěvník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. návštěvník (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
   1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
   2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  4. návštěvník prodělal v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.
 6. Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021.); za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.
 7. Za doklad o bezinfekčnosti se pro účely umožnění vstupu na akci nepovažuje čestné prohlášení návštěvníka ani provedení rychlého antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní.
Článek V. Zákazy platné v celém areálu akce
 1. Návštěvník akce nesmí do areálu akce:
  1. vstupovat se zvířaty, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi apod.);
  2. vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek;
  3. vnášet zbraně či jejich makety, zábavné pyrotechnické předměty, laserová ukazovátka, omamné a psychotropní látky a další předměty, které pořadatelská služba vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu;
  4. vnášet a používat drony, amatérské i profesionální radiostanice, vyjma radiostanic a dronů schválených Organizátorem akce
  5. vnášet a distribuovat nafukovací balónky;
  6. rozdělávat otevřený oheň a manipulovat s ním;
  7. vstoupit bez doprovodu dospělé osoby, je-li mladší 15 let;
  8. vstupovat v historických či aktuálních uniformách bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR a účastnících se států;
  9. vjíždět a vstupovat s jízdními koly a koloběžkami (vč. elektrického pohonu), na kolečkových bruslích, skateboardech, segwayích či na obdobných prostředcích sloužících k přepravě (vyjma subjektů schválených organizátorem akce).
 2. U všech vstupů do areálu akce je možné využít bezplatné úschovny jízdních kol a koloběžek. Úschovu ostatních předmětů, se kterými je vstup do areálu zakázán, Organizátor nezajišťuje.  
 3. Návštěvníkům je dále zakázáno vstupovat do prostor, které nejsou určené pro návštěvníky, a dotýkat se vystavených exponátů, pokud k tomu není expozice určena či nemají předchozí souhlas účastníků akce spravujících expozici.
 4. V celém areálu akce platí přísný zákaz umisťování a distribuce jakýchkoliv propagačních a reklamních materiálů a jakékoliv prezentační činnosti bez předchozího písemného souhlasu Organizátora akce. V celém areálu akce platí přísný zákaz jakékoliv formy prezentace politických stran a hnutí.
Článek VI. Areál akce, otevírací doba
 1. Tento návštěvní řád se uplatní v areálu akce, který je vymezen mobilním a pevným oplocením části Letiště Leoše Janáčka Ostrava. K rozdělení areálu akce do jednotlivých sektorů, umístění stanu Policie ČR, stanovišť prvních pomoci a evakuačních východů viz „Orientační plán“. 
 2. Vstupovat do areálu akce lze vstupy č. 1 a 2, v případě pěkného počasí i vstupem č. 3. 
 3. Každý návštěvník vstupující do areálu akce souhlasí s provedením bezpečnostní osobní prohlídky a s kontrolou svých osobních věcí, zejm. batohů, kabelek a jiných zavazadel za účelem zadržení věcí, se kterými je vstup do areálu zakázán. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do areálu akce.
 4. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci. Organizátor akce za ně v žádném případě nepřebírá žádnou odpovědnost. Nezletilé doporučujeme před vstupem do areálu akce poučit o tom, jak se mají chovat v případě, že se ztratí, a vybavit je vizitkou s kontaktními údaji na jejich doprovod nebo zákonné zástupce.
 5. Areál akce bude otevřen v sobotu 18. 9. 2021 od 8:30 do 18:00 a v neděli 19. 9. 2021 od 8:30 do 17:00. Vstup do areálu akce je možný nejpozději hodinu před koncem otevírací doby.
Článek VII. Ochrana zdraví a bezpečnost
 1. Upozorňujeme, že po dobu trvání akce je v celém jejím areálu zvýšená hlučnost. Chraňte si sluch chrániči sluchu. 
 2. Dohled nad dodržováním tohoto návštěvního řádu a právních předpisů provádí pořadatelská služba ČECHYMEN, pořadatelská služba Armády ČR a příslušníci bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR.
 3. V areálu akce jsou zajištěna stanoviště první pomoci označená vlajkou se symbolem červeného kříže. Po poskytnutí první pomoci je návštěvník, v případě, že to jeho zdravotní stav vyžaduje, předán do péče zdravotnické záchranné službě. 
 4. V případě ztráty dítěte nebo nálezu ztraceného dítěte uvědomte nejbližšího člena pořadatelské služby ČECHYMEN nebo příslušníka Policie ČR. Nalezené děti jsou předávány svému doprovodu a zákonným zástupcům ve stanu s vlajkou Policie ČR (viz „Orientační plán“).
 5. V případě mimořádné události, oznamuje návštěvník akce tuto událost voláním na tísňová čísla hasičů – 150, zdravotnické záchranné služby – 155, Policie ČR – 158 nebo na evropskou tísňovou linku (SOS) – 112.
Článek VIII. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
 1. Vstupem do areálu akce návštěvník potvrzuje, že se seznámil s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Návštěvník vstupuje do areálu akce na vlastní nebezpečí. Organizátor akce odpovídá pouze za újmu, která návštěvníkovi vznikne v důsledku zaviněného porušení povinností Organizátora akce. Za újmu způsobenou návštěvníkovi akce v rámci jednotlivých expozic odpovídá příslušný účastník akce.
 3. Za úrazy, jinou újmu na zdraví a újmu na majetku, kterou si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, nepozorností, zanedbáním svých povinností a nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese Organizátor akce odpovědnost.
 4. Náhrada újmy způsobené návštěvníkem akce Organizátorovi, partnerům a účastníkům akce bude v plném rozsahu vymáhána v souladu s platnými právními předpisy.
Článek IX. Závěrečná ustanovení
 1. Situace a ostatní záležitosti neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Organizátor akce si vyhrazuje právo měnit program akce, akci jakkoliv a kdykoliv omezit či zrušit.

Jagello 2000, z.s.
 

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Partnerský stát

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Saab AG
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
Revírní bratrská pojišťovna
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro