POTVRZENÁ ÚČAST 2024           

Návštěvní řád

Návštěvní řád akce
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR

Článek I. Základní ustanovení
 1. Jagello 2000, z.s., se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 70640866 jako organizátor akce (dále jen „Organizátor“) Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR vydává tento návštěvní řád.
 2. Účelem návštěvního řádu je zajištění bezpečnosti návštěvníků, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku Organizátora, účastníků a dalších osob uvnitř areálu akce.
 3. Vstupem do areálu akce návštěvník souhlasí se zachycením své podoby na fotografiích a audiovizuálních záznamech a dává svolení k jejich bezúplatnému šíření pro zpravodajské a komerční potřeby Organizátora, účastníků a partnerů akce. Vybrané části areálu akce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
   
Článek II. Povinnosti návštěvníků areálu akce
 1. Každý návštěvník svým vstupem do areálu akce bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky, zákazy a příkazy stanovené tímto návštěvním řádem a právním řádem ČR. 
 2. Návštěvník je povinen respektovat pokyny účastníků akce (bezpečnostní a ozbrojené sbory ČR a účastnících se států, záchranáři apod.) v jejich expozicích a pokyny soukromé bezpečnostní služby, pořadatelské služby Armády ČR a zástupců Organizátora v celém areálu akce. Návštěvník akce je povinen respektovat bezpečnostní, zákazové a příkazové značení v areálu akce.
 3. Návštěvník je povinen udržovat pořádek v areálu akce, odpad odhazovat do k tomu určených nádob a neodhazovat nedopalky cigaret na zem. Pro vyměšování je návštěvník povinen použít WC. Návštěvník nesmí narušit klidný průběh akce a k ostatním návštěvníkům a dalším osobám dodržuje pravidla slušného chování. 
 4. V případě nerespektování návštěvního řádu, pokynů pořadatelské služby nebo zástupců Organizátora akce může být návštěvník z areálu vyveden. 
   
Článek III. Podmínky pro umožnění vstupu do areálu akce
 1. Návštěvník akce nesmí do areálu akce:
  1. vstupovat se zvířaty, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi apod.);
  2. vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek;
  3. vstupovat se zahaleným obličejem nebo jeho významnou částí znemožňující identifikaci;
  4. vnášet zbraně či jejich makety, zábavné pyrotechnické předměty,deštníky, laserová ukazovátka, omamné a psychotropní látky a další předměty, které pořadatelská služba vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu;
  5. vnášet a používat drony, amatérské i profesionální radiostanice, vyjma radiostanic a dronů schválených Organizátorem akce
  6. vnášet a distribuovat nafukovací balónky;
  7. rozdělávat otevřený oheň a manipulovat s ním;
  8. vstoupit bez doprovodu dospělé osoby, je-li mladší 15 let;
  9. vstupovat v historických či aktuálních uniformách bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR a účastnících se států;
  10. vjíždět a vstupovat s jízdními koly a koloběžkami (vč. elektrického pohonu), na kolečkových bruslích, skateboardech, segwayích či na obdobných prostředcích sloužících k přepravě.
 2. U všech vstupů do areálu akce je možné využít bezplatné úschovny jízdních kol a koloběžek. Úschovu ostatních předmětů, se kterými je vstup do areálu zakázán, Organizátor nezajišťuje.  
 3. Návštěvníkům je dále zakázáno vstupovat do prostor, které nejsou určené pro návštěvníky, a dotýkat se vystavených exponátů, pokud k tomu není expozice určena či nemají předchozí souhlas účastníků akce spravujících expozici.
 4. V celém areálu akce platí přísný zákaz umisťování a distribuce jakýchkoliv propagačních a reklamních materiálů a jakékoliv prezentační činnosti bez předchozího písemného souhlasu Organizátora akce. V celém areálu akce platí přísný zákaz jakékoliv formy prezentace politických stran a hnutí.
   
Článek IV. Areál akce, vstup a otevírací doba
 1. Tento návštěvní řád se uplatní v areálu akce, který je vymezen mobilním a pevným oplocením části Letiště Leoše Janáčka Ostrava. K rozdělení areálu akce do jednotlivých sektorů, umístění stanu Policie ČR, stanovišť prvních pomoci a evakuačních východů viz „Orientační plán“. 
 2. Vstupovat do areálu akce lze vstupy č. 1 a 2, v případě pěkného počasí i vstupem č. 3. Otevírací doba areálu pro daný ročník akce je zveřejněna na webu www.natodays.cz.
 3. Každý návštěvník vstupující do areálu akce souhlasí s provedením bezpečnostní osobní prohlídky a s kontrolou svých osobních věcí, zejm. batohů, kabelek a jiných zavazadel za účelem zadržení věcí, se kterými je vstup do areálu zakázán. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do areálu akce.
 4. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci. Organizátor akce za ně v žádném případě nepřebírá žádnou odpovědnost. Nezletilé doporučujeme před vstupem do areálu akce poučit o tom, jak se mají chovat v případě, že se ztratí, a vybavit je vizitkou s kontaktními údaji na jejich doprovod nebo zákonné zástupce.
   
Článek V. Ochrana zdraví a bezpečnost
 1. Upozorňujeme, že po dobu trvání akce je v celém jejím areálu zvýšená hlučnost. Chraňte si sluch chrániči sluchu. 
 2. Dohled nad dodržováním tohoto návštěvního řádu a právních předpisů provádí soukromá bezpečnostní služba, pořadatelská služba Armády ČR a příslušníci bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR.
 3. V areálu akce jsou zajištěna stanoviště první pomoci označená vlajkou Červeného kříže. Po poskytnutí první pomoci je návštěvník, v případě, že to jeho zdravotní stav vyžaduje, předán do péče zdravotnické záchranné službě. 
 4. V případě ztráty dítěte nebo nálezu ztraceného dítěte uvědomte nejbližšího člena soukromé bezpečnostní služby nebo příslušníka Policie ČR. Nalezené děti jsou předávány svému doprovodu a zákonným zástupcům ve stanu s vlajkou Policie ČR (viz „Orientační plán“).
 5. V případě mimořádné události, oznamuje návštěvník akce tuto událost voláním na tísňová čísla hasičů – 150, zdravotnické záchranné služby – 155, Policie ČR – 158 nebo na evropskou tísňovou linku (SOS) – 112.
   
Článek VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
 1. Vstupem do areálu akce návštěvník potvrzuje, že se seznámil s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Vstup do areálu akce je bezplatný.  
 2. Návštěvník vstupuje do areálu akce na vlastní nebezpečí. Organizátor akce odpovídá pouze za újmu, která návštěvníkovi vznikne v důsledku zaviněného porušení povinností Organizátora akce. Za újmu způsobenou návštěvníkovi akce v rámci jednotlivých expozic odpovídá příslušný účastník akce.
 3. Za úrazy, jinou újmu na zdraví a újmu na majetku, kterou si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, nepozorností, zanedbáním svých povinností a nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese Organizátor akce odpovědnost.
 4. Náhrada újmy způsobené návštěvníkem akce Organizátorovi, partnerům a účastníkům akce bude v plném rozsahu vymáhána v souladu s platnými právními předpisy.
   
Článek VII. Závěrečná ustanovení
 1. Situace a ostatní záležitosti neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Organizátor akce si vyhrazuje právo měnit program akce, akci jakkoliv a kdykoliv omezit či zrušit.
   

Jagello 2000, z.s.

Speciální partner

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Lockheed Martin
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro